• Polski
  • English
Działanie gwarantowane profesjonalizmem

Klauzula informacyjna DGP-DOZORBUD

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Legnicy ul. N.M.P 5e, jesteśmy

Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Krzysztofa Wójciak, z którym możesz

się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych

i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie

www.dozorbud.pl ; e mail:iod@dozorbud.pl ; telefon:76 85 67 648; lub pisemnie

na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy o prace/zlecenie , (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

w celu zatrudnienia, na podstawie obowiązku z Kodeksem Pracy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy o świadczenie usług , (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w celu:

– pozyskania oferty, prowadzenia negocjacji, zawarcia i wykonania umowy której Pan/Pani jest stroną – w przypadku danych osobowych osoby która jest stroną Umowy lub która podejmuje działania w celu jej zawarcia – podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

– realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na podjęciu czynności w celu pozyskania ofert, prowadzenia negocjacji, zawarcia i wykonania Umowy w ramach prowadzonej działalności – w przypadku danych osobowych pracowników Podwykonawcy/Dostawcy/Usługodawcy – podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1lit. f RODO);

– w przypadku zawarcia umowy, realizacja obowiązków publicznoprawnych ciążący na Administratorze – podatkowych (US) – podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

– w przypadku zawarcia umowy, realizacja wypełnienia obowiązku archiwizacji przez okres przewidziany odpowiednimi przepisami prawa ciążący na Administratorze – podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z n/w przepisów prawa:

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

aktów wykonawczych.

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

Podstawowe dane identyfikacyjne

Szczegóły osobiste

Status służby wojskowej

Członkostwo (inne niż służbowe, polityczne, w związkach zawodowych)

Dane dotyczące zamieszkania

Dane dotyczące zdrowia fizycznego

Dane dotyczące zdrowia psychicznego

Dane dotyczące rekonwalescencji

Edukacja i szkolenia

Zawód i zatrudnienie

Członkostwo w związku zawodowym

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

– innym spółką grupy DGP.

– kontrahentom, na rzecz których spółka świadczy usługi.

VI. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Może Pani/Pan skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania art. 15-16 RODO);

b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);

c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;

d) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody;

e) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;

f) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

VII. Okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

1) Przez okres wynikający z przepisów prawa;

2) Przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług;

3) Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

VIII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.