• Polski
  • English
Działanie gwarantowane profesjonalizmem

Audyt bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa jest podstawowym narzędziem do oceny stanu bezpieczeństwa danego obiektu. Jego istota polega na pełnej analizie informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa, zdefiniowaniu wszystkich zagrożeń, zarówno wewnątrz obiektu jak i na zewnątrz, weryfikacji skuteczności działania służby ochrony oraz prawidłowości doboru procedur bezpieczeństwa do aktualnego poziomu zagrożeń. Nadrzędnym celem przeprowadzania audytu jest wskazanie optymalnej opcji ochronnej i opracowanie indywidualnego modelu systemu bezpieczeństwa.

Audyt bezpieczeństwa realizowany jest przez specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa, posiadających gruntowną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa oraz  wieloletnie doświadczenie w audytorowaniu obiektów o najwyższym poziomie zagrożenia.

Realizujemy wewnętrzne  audyty bezpieczeństwa na obiektach objętych ochroną przez DGP Security Partner Sp.  z o.o. oraz audyty zewnętrzne obiektów nie będących pod ochroną DGP  Security Partner, w tym analizy stanu bezpieczeństwa technicznego, pożarowego, teleinformatycznego, mechanicznego obiektów o różnym przeznaczeniu i profilach działania,

Przykładowy zakres Audytu Bezpieczeństwa obejmuje min.:

  • analizę potencjalnych i faktycznych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych obiektu,
  • ocenę funkcjonowania istniejącego  systemu zabezpieczenia fizycznego i technicznego obiektu, w tym w szczególności zabezpieczeń elektronicznych (systemy alarmowe, systemy CCTV etc.),
  • ocenę poziomu komplementarności i zakresu współdziałania poszczególnych elementów systemu bezpieczeństwa obiektu,
  • przeprowadzenie testów prewencyjnych wykonywanych o różnych porach funkcjonowania obiektu,
  • analizę aktualnej  dokumentacji w zakresie  bezpieczeństwa obiektu w tym min. planu ochrony wraz ze wszystkimi załącznikami i aneksami, dokumentacji dotyczącej technicznego zabezpieczenia obiektu, regulaminu obiektu, dokumentacji projektowej (w zakresie zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej),
  • analizę zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Po przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa zostaje przygotowany raport poziomu bezpieczeństwa przedstawiający ocenę istniejącego systemu zabezpieczenia obiektu oraz propozycje rozwiązań mających na celu optymalizację stanu bezpieczeństwa obiektu, w tym wprowadzenia procedur mających na celu wyeliminowanie lub minimalizację stwierdzonych w trakcie audytu ryzyk i zagrożeń funkcjonowania obiektu.

Zapytaj o ofertę dla Twojej firmy